Công khai thông tin môi trường

Kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục.17.03.2024.HMP