TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi hiểu rằng đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội, môi trường cũng chính là tạo ra sự thành công hơn nữa của chính bản thân doanh nghiệp trong tương lai. Suntory PepsiCo Việt Nam cam kết phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh song song với các chương trình vì sự phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng. “Đóng góp lại cho xã hội” là một trong những giá trị cốt lõi Suntory PepsiCo Việt Nam.


BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Với sứ mênh “Tạo ra sự hài hòa với con người và thiên nhiên” chúng tôi luôn đưa ra các sáng kiến để giảm thiểu tác động tới môi trường tại địa phương nơi chúng tôi hoạt động sản xuất và kinh doanh, đồng thời cùng với cộng đồng xã hội, chúng tôi triển khai nhiều chương trình nhằm mang lại một môi trường sống xanh hơn trong tương lai.

BAO BÌ BỀN VỮNG


Chúng tôi luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến môi trường, cải tiến quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, đặc biệt chú trọng vào phát triển bao bì bền vững.

ĐÓNG GÓP LẠI CHO XÃ HỘI


Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nước giải khát, hơn bao giờ hết chúng tôi luôn coi trọng việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua việc đóng góp cho các hoạt động xây dựng văn hóa – xã hội.