Công khai thông tin môi trường

Kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục.14.05.2024.HMP