SUPPLY CHAIN

Demand Planning
Dự báo và xây dựng kế hoạch về nhu cầu của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, chiến lược bán hàng và chuẩn bị năng lực sản xuất.
Supply Planning
Xây dựng kế hoạch về cung ứng nguyên vật liệu và sản phẩm bao gồm cả xác định nguồn lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, chiến lược bán hàng.
Logistics Operations (Plant)
Quản lí hoạt động hậu cần tại kho ở các nhà máy nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời & chính xác các loại nguyên vật liệu, bao bì cho sản xuất và xuất thành phẩm ra thị trường.
Logistics
Phát triển năng lực và thực thi kế hoạch hậu cần (kho & vận tải), tập trung đáp ứng nhu cầu khách hàng nội bộ & khách hàng bên ngoài
Phát triển mô hình hậu cần tối ưu về chi phí & nguồn lực.