PROCUREMENT

Procurement – Sourcing
Phát triển nguồn cung hàng hóa và dịch vụ với danh sách nhà cung cấp với năng lực tốt, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty với hiệu quả tối ưu về chi phí & đúng quy trình kiểm soát nội bộ.
Procurement - Operations
Đảm bảo việc thực thi các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ kịp thời, đúng số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty & đúng quy trình kiểm soát nội bộ.