HUMAN RESOURCES

HR Business Partner
Đối tác với các bộ phận để đảm bảo các thực hành của Nhân sự, bao gồm các quy định của công ty được thực hiện đúng ở các cấp chức năng và cung cấp chuyên môn kỹ thuật, tư vấn, đưa ra giải pháp & can thiệp cho doanh nghiệp.
Talent Acquisition
Cung cấp chuyên môn và phụ trách tuyển dụng toàn quốc để trang bị kịp thời các nguồn lực với nhân tài phù hợp và hỗ trợ tang trưởng kinh doanh.
Talent Development
Cung cấp chuyên môn và đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo, quy trình đánh giá thành tích, văn hóa và định vị thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty
Total Rewards
Cung cấp chuyên môn về sự phát triển của việc ghi nhận, khen thưởng và cung cấp các dịch vụ chia sẻ, quản trị nhân sự cho công ty.
General Administration
Chịu trách nhiệm quản lý hành chính bao gồm quản lý chi phí, phúc lợi nhân viên, dịch vụ cho các chuyên gia người nước ngoài, dịch vụ thuê ngoài, và các hoạt động hành chính thường nhật tại các văn phòng và nhà máy.