CORPORATE AFFAIRS

Corporate Social Responsibility
Phụ trách về kế hoạch chương trình trách nhiệm cộng đồng (CSR) thống nhất với giá trị văn hóa công ty, nhằm xây dựng hình ảnh công ty được yêu thích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bền vững.
Communication
Phụ trách về kế hoạch truyền thông, quản lý truyền thông và khủng hoảng về truyền thông nhằm xây dựng hình ảnh công ty được yêu thích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bền vững.
Government Relation & PR Relations
Xây dựng, bảo vệ hình ảnh công ty Suntory PepsiCo và nâng cao giá trị thương hiệu công ty đối với chính quyền và công chúng