Hồ sơ tự công bố

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM (FSSC) 22000

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Quảng Nam 

QNP_FSSC22K 2023-2026_Ver5.1 VN.pdf

QNP_FSSC22K 2023-2026_Ver5.1 ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Bắc Ninh

BNP_FSSC22K 2023-2026_Ver5.1 VN.pdf
BNP_FSSC22K 2023-2026_Ver5.1 ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Hóc Môn

HMP_FSSC22K 2022-2025_Ver5.1 VN.pdf

HMP_FSSC22K 2022-2025_Ver5.1 ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Đồng Nai

DOP_FSSC22K 2022-2025_Ver5.1.VN.pdf

DOP_FSSC22K 2022-2025_Ver5.1.ENG.pdf

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000: Cần Thơ

CTP_FSSC22K 2024-2027_Ver5.1 VN.pdf
CTP_FSSC22K 2024-2027_Ver5.1 ENG.pdf